ดาวน์โหลดสำหรับ Minecraft Forge สำหรับ Minecraft 1.19.3, Minecraft Forge (1.20.1, 1.19.4) – Modding API และ Library.

Minecraft Forge (1.20.1, 1.19.4) – Modding API และ Library

ล่าสุด

ดาวน์โหลดสำหรับ Minecraft Forge – MC 1.19.3

บันทึก การดาวน์โหลดในรายการด้านล่างนั้นมีไว้สำหรับการรับไฟล์ เฉพาะเจาะจง รุ่น Minecraft Forge. หากคุณไม่ต้องการสิ่งนี้ให้เลือกลิงค์ด้านบน.

MD5: 367CBB62564C9E6D196087B90F748123
sha1: 13B1B7691E2DA31385B7F58B6421E7A3BC02DE4C
MD5: A61C82C7331863063A32C7C89078661A
sha1: 1B12ABCEB351E65C8BA54024832C004ECFF60053

MD5: 556FC148A1AF4F1C1DD53206E51A6898
sha1: 7788C26F426F986459E6A47B2E943556A28440B6
Gradle: ‘1.19.3-44.1.23 ‘

MD5: 448A4A4FDC4D96F5B444DC6C341C5F45
sha1: C9FCECC2E63E10AE6C086CBD8676DFDC7A60651C
MD5: 05CCEDBCE240A99E478CACA7F4487DDE
sha1: 3D88D9535C87ED757F7C8DFA24B089F67D41C533

MD5: 20AC8A1151D7C3B2728EBBB36C84FB30
sha1: 05E9E139245185BB007E60A3D6D791443F2C607D
Gradle: ‘1.19.3-44.1.22 ‘

MD5: 9B9497A44C0AE2DAF07247B1517CF8F5
sha1: F39E0F62676F03A809D5D22A75AD5E868CBE5DAF
MD5: 390B7E0FE04541D90C7F5B6FE9CAAF13
sha1: BF65233403FBC392E7F0B98ED066E4DF2F859D65

MD5: C6234653BAAB9E7DC0D1A2C36C4DC55F
sha1: 98D473BDC5262266DB62223447E28774FBA9CF620
Gradle: ‘1.19.3-44.1.21 ‘

MD5: 82EF9C9E1CFCD04B1D9FDD886BA19B91
sha1: 675EEDE80B043C9AE77B83EF9B6F8CD6867DEEE3
MD5: 690830EBCE86EDDD93E8FB40B22E3286C
sha1: 03198920AEE2A6B43310D486301328532EDD9CE

MD5: 8EBF6AACB7A6987B9A5333FCD5E64A74
sha1: 60AC70117EF8EEF689C09D331DEED8E6590B986F
Gradle: ‘1.19.3-44.1.20 ‘

MD5: 878B120834BF1C4EAA2E70CB9FCA19FC
sha1: 44C2D7E6B14F69E91C5DBBBB9CA4F22A23D2029FE
MD5: C35FAEC09FC666F32CC78120771947C9
sha1: B6F47A6E1A7D5CE52EE9088198D0180DB9AB7D11

MD5: 4255598E959D3003134DE308B0D886BA
sha1: F3BC0C7F3648CD5CA8FAD7550AD7A20B90EF669
Gradle: ‘1.19.3-44.1.18 ‘

MD5: A000204FB513FDAF4DBB57B561148EF3
sha1: 669A8312193220C66C3C6BF57B8FDB546B3BF03C
MD5: 01994FD2318D8D2A24D363EB654B54E5
sha1: 957B92A0D739D7DAE04BFB7B1D6493B4304F2E0E

MD5: 99A2DC38BD5247774DEE6C6B5741B12D
sha1: 3E571756FD291BF739F0305484C9249D7467FA70
Gradle: ‘1.19.3-44.1.17 ‘

MD5: 53906BE7B95BA0647889949441CCDAF6
sha1: 7B7627FC12BF612C5B59A529ED2FDC9EB9547F31
MD5: 268BDE630C51B1E94257D76377EC2424
sha1: F8C3E6C770AAC794E6BAB4919F295F4D0B045BE3

MD5: FEA340EACAF9701634C274E57CBE7FF3
sha1: D83408505CB3292AAC39F761F469C11BB37F494F
Gradle: ‘1.19.3-44.1.16 ‘

MD5: 7075A86F2D18867E79DB68B1FAEEDFD5
sha1: A0EFC7C23BD038F512AB7ADC3E8E368FAF2FCAC2
MD5: 7FBE0D4ADD3FAA99F6FBED415796829B
sha1: B99F3693C304578DF1BF03D49172DFBA6D48BF46

MD5: 1174CB0CDE4E117DC31AC83B2B552318
sha1: 9301205EE2EB672232BF128574B5B89B1A92C8A2
Gradle: ‘1.19.3-44.1.12 ‘

MD5: 82EBB51D538669C7A4FFCAC3895AAE7B
sha1: C2A5A7FF007D8DC79557E29A9B76D6E46999EC8A
MD5: 2FA429F8732589D93AAA0D55F1D78B03
sha1: DABAE09EC265E36225E9396D669E124160077097

MD5: F9B0398AC8FB9710CB4DDF2C3FD4A688
sha1: F0CCBF605993BD0B6676C97AD7C4A3911A31BA87
Gradle: ‘1.19.3-44.1.10 ‘

MD5: 165513ACF10151939C7AC97A4160E3C3
sha1: 0DD94D7B7A8BD0E115E82BA564BFEB9349A53B04
MD5: 2A4AAF30FA4FE3EB79F92637E993A043
sha1: E3383C196436FF9018DBF97849288BAA670DEFE

MD5:
sha1: 6439E50EC6DE5735BFDA29CA1FD28C1BE53D919E
Gradle: ‘1.19.3-44.1.9 ‘

MD5: 22B2EA830FE77FDD4644B76FA61A88BC
sha1: 1C6920D7088ABC5389C33F64C95CA960EA4901A0
MD5: 98E23E8882F00D7EF261235F82BE0797
sha1: DB9C923F949AA433D2864894D95789A2E81B0FF6

MD5: C85D23D2D51B9AAEA35940DBB5708B74F
sha1: D2BEB4D299B3AA9A23B6DD13BDB44680E795EC54
Gradle: ‘1.19.3-44.1.8 ‘

MD5: 91D9641C54EB95BE127110A882EE91B1
sha1: 5778D4BA29AC7A68837FFDB3A1DBAC1016F1E4BC
MD5: 6BD3DBEFABAF921602C7ABC262242EB6
sha1: 4175DB21361EE6C40316BAD3052C7263B77858C3

MD5: A12F9F1638FBF32590F06C735D7E38E5
sha1: BD7D67DC851A4D43308BB1C1EB66E094489A491B
Gradle: ‘1.19.3-44.1.7 ‘

MD5: 7A6AF76C9D857F41A9EC01CB67A1FAE4
sha1: ACBEAD61F3A3059EDEB5BA9155FF9F8FD907408A
MD5: 69F3E381ABD4B0D13A8CB2FE9B81D11F
sha1: 041ECFD3B89DBAEEE41F21EE19AE4CD44649166C3

MD5: FEF44882939C6FBC4B3F5957AEF00B6A
sha1: C5EA1BF3C3A2D6C5AC4223AEBA6BC9912F4D156E
Gradle: ‘1.19.3-44.1.6 ‘

MD5: 6DDCCE869C69690478CF0B1CDE09F0C1
sha1: DC96E35069CD4A25749481D27ADADANADADACFCFE2D34B7
MD5: 708BA21CE6C409F80C916CE019CA968D
sha1: 750A33038996E3AB1744B8D8666AC11E0401329F

MD5: 98C81EDFDA1C826F67BEFC0B4531ABFD
sha1: 952DAA3D187E9F3A49CE01AD9A2352B4F86FB037
Gradle: ‘1.19.3-44.1.5 ‘

MD5: A12DD824A1910C1BF4DBF39434CB22ED
sha1: AE2DE74FE6459CBD3D60EA86ADBB61D0D8986A1A
MD5: 7BF8BA6FEF66E20305A19ADCA79E2B2B
sha1: B02E4185A39476A73F751C5F4AEEE81397BADBA39

MD5: D581A0C72D4FE80D73A2F83FED08E8F3
sha1: 2A5CE6CE5C1355A1E79D196D5BF7DCA86F87EB06
Gradle: ‘1.19.3-44.1.4 ‘

MD5: B179526FC2E21A2C64B5DCA42F4B44F6
sha1: 5E87E6ACB79C46CC3597412B470823B5F4B9404D
MD5: 3CCD1B9C3B4F5FAF556C8F79A2BCEA90
sha1: 95E5E0A4F5CF760031C134919AD69507C5BF1B67

MD5: 8744C0511effd328E89F1356DD26AA85
sha1:
Gradle: ‘1.19.3-44.1.3 ‘

MD5: 6FA2ABAE87FF6FB83D73C6738CDEC78C
sha1: 25F2EB7EA40BE07E1C0D9CEEF92B23976DF5B28F
MD5: 9deb65ced0aae4d486c51b0db7f7006a
sha1: E9E563DD45C0E5753013C9664A9E7FE02F79C858

MD5: 612C04D7E0540C764C8FFD21321CF71E
sha1: 9BBD8797CBC726346604D9E12C6FEFBFC3DE13BB
Gradle: ‘1.19.3-44.1.2 ‘

MD5: F4418491D7CDE765E1B1158AAF95244F
sha1: F19FD2B7ED6CD5125F1869256739FF14FBE26B64
MD5: AA5EA41430A95655361B8A3CD94BBF7B
sha1: 64901EBA115A228E5BC816208C6440734140F0AA

MD5: E846334B948AA333F704F7BD8CAF6AEC
sha1: 71818AFF4D5F10B25D8FB98E1C48868274B4B698
Gradle: ‘1.19.3-44.1.1 ‘

MD5: CE007220C627B95B2F8C5B2B0F26D20C
sha1: D0540914D9957E08EAFFA5A9DBFA6CF4ED48DD03
MD5: B6028F0FAD82A6240D0D152B3313ECD3
sha1: 959356F956A01AEEE94A4112AE820BD62C7DF4286

MD5: 252BE6E9B92CDBBAEDC60DAC9E8C992C
sha1: 5BFC0CCA014D119F4299ACECC63870202F97B37FE
Gradle: ‘1.19.3-44.1.0 ‘

MD5: 80ED3D08AEBBABEB4FF1EB78C30BABB1
sha1: C9054FB2B16634BBE6AD6C92E94FC0E49382F92C
MD5: 0B94F3A41C6D01168AE4857671E1B726
sha1: 7B2F9102FBE50F9FEF360D6CBBB351DFF2800D9C

MD5: 084E18EF73A8F4C403C3AA8CE25D6217
sha1: F8F5E066FDCF7671B67A4557A293F1E4C803CA3C
Gradle: ‘1.19.3-44.0.49 ‘

MD5: B445B03A2A071576656235CBC816AAB5
sha1: 34002F0A1BC520E2F7465DE34555E6E6F55AB8A6D
MD5: 65A757A7E8F48727A1984D02E460F228
sha1: 802D11CF762F6EE56ABBD2816FA9D16E55086ED7

MD5: F5DF447AB2B663C631988906EBFCEBA1
sha1: 3410E59E3AB03527CA973B0A74ECCC13DCBB06975
Gradle: ‘1.19.3-44.0.48 ‘

MD5: 8F5ADBAD055ED43C291BA065150FED85
sha1: 28532098AEBCCC2B7ABE9AB352B6885D1AE50ABF
MD5: FBC23033C005799D5F1E7C84EFDF152B
sha1: F0DE9F6DE206D7FB437DFDD4C0394566E4EDF473

MD5: B550649A74B539EAF1682A6E09DDC969
sha1: A0254452B3A878817132F5A8DE5ECBDCEFB280C6
Gradle: ‘1.19.3-44.0.42 ‘

MD5: A64ADBD58A861637D942D2542CEAEAEAEE
sha1: 9CDDE77CD7E8271C2252EDA7338ACAEE268013C12
MD5: D7F971526E3FB6BC5BE2B392AB29D30C
sha1: F60A50F1C03265CF11B38457F5FAE326AE607ABD

MD5: 390C4CD82BDD12496DEC977CCFE34E91
sha1: 06C6E0CD6E49DDD0941A8CA1E799A0AFB7B37BA82
Gradle: ‘1.19.3-44.0.41 ‘

MD5: E1A120D3AA48F56681F4A6E613E4AF3F
sha1: 896423EE24D0492998A1B82E0A41DCB9D34B6E10
MD5: 4A42F2C58D3BF3314E8FE8D7DA48EA2C
sha1: 1EEB72D97BFF8977C9D2C7F4854A5BC184D6FEE3

MD5: 86921F6CDDE8A5EB74F795BC552DD96E
sha1: 2A3882F4479B73714DF635EC6D7330DC6DA12146
Gradle: ‘1.19.3-44.0.40 ‘

MD5: F73051279A86BFF7F691237EE7C1AB41
sha1: 35010188601AF38F1F04045D8C9642222815ABC0E
MD5: DB2C6EB18A30D8EB500AF4F793C052FA
sha1: E4CFD17720EEC97209AC779A10370E62FCD2E559

MD5: 6E944ADC1263603777E9A4800AABEEE787
sha1: E509F21E4698B12C00D1959DA23D60AC849F25D6
Gradle: ‘1.19.3-44.0.37 ‘

MD5: CB5FD2EC469269539BCEF4E8EBC7833A
sha1: 22CE833E696EBDBFFADC1DD34CF24D141E71975F
MD5: 43FAE8D193B72841A8D6EF5311E0600F
sha1: EF847E60B3302E400A9E6C06067A09FE94C3A10B

MD5: 598474304420F90FB0C7107279E0FD91
sha1: D0CF0CDE2F6C9FFAFE717D0819E03FD58F3BDB4E
Gradle: ‘1.19.3-44.0.36 ‘

MD5: 8FC4052A37CEF7F95F1C3F223DC86D3C
sha1: 924BC53E11CCE1B6E04BD8B1C93CDD65A2C38024
MD5: 6CC96FED3072B7ECC9C4B5236FBB46FC
sha1: A99D6EE9F93761CFB9222B0B8BF684ACE3B6D1316

MD5: 0B34E054BDB7033F23CC4060A2006AAE
sha1: 22635083BD2A228067D228351212958591896B93
Gradle: ‘1.19.3-44.0.35 ‘

MD5: 95ACF3053D1CFE799970CE1363DC4F39
sha1: 22F292985DD12EEEE20CD649A7946884A1FA4A46E
MD5: 2C84980E04D847FA9A8D5F2992275754
sha1: 4D793025CBED55C42BF714C60199E8942D111B56

MD5: 31797B296A62235E8A01C06DE0B9F62B
sha1: 39DEBCE79EA24EDC82D91884BC25AEB34EFD8086
Gradle: ‘1.19.3-44.0.30 ‘

MD5: 95478891586511aada4ced78f911a6af
sha1: 3882BAC307F789E2AF797FB6A3BBD8754AEF413F
MD5: 8EE627A4F06DF6D0B15E638E26DFDBB8
sha1: A992A43DD6171E005C6CD8C5BB5413D9F9919AB9

MD5: 4AB04CC2771F2A78EA0F7889425FC596
sha1: 79DD45A18B54CA647F916DC7BF9219A04705F7B9
Gradle: ‘1.19.3-44.0.29 ‘

MD5: C3E85CBEF62B256BBBB4A25A3CA0C6201
sha1: D51A3E34224534EA7FA7D06E578B1C141A95608D
MD5: F3171281FC144C0E4FD594281A5BA09A
sha1: A5A2D83F5D521FD477D7384F3C988E05DE24154B

MD5: A913F0A59880BD62A0737A2F341C7D36
sha1: 509CEFCF21D1FE7B85DE1148975D74BE4714D5A1
Gradle: ‘1.19.3-44.0.23 ‘

MD5: 72968417D78E20E29042E1FA08ACEF90
sha1: 968695B20D1180EEBCC9CEC5D18B42CAC2EB3D9A4
MD5: E7771165FF8EB20C661167F61CC17CFF
sha1: 77EBA6B67A7E0B16B415E0642058C6868D7A0563

MD5: 39E921C18E9442A02BE4FA4A41D9775D
sha1: 2CCEEEDDDFD3F5BE3B5DC44E735B7BE3E204034F
Gradle: ‘1.19.3-44.0.22 ‘

MD5: 561E06C3C5F328BE66D3444554417CBD2
sha1: AF679E6CD08ED49754D8C26B39573C051D1547D9
MD5: 03B81669C2DADF92145BA9D54A18B2C1
sha1: 4C711DE08DD44D015800EC487EC13ABD22FB88EB

MD5: 4DA9BD120DB3D58192815438C364B046
sha1: EDF7770AB987916E3008ACD7F5B3C92E1F5A098F
Gradle: ‘1.19.3-44.0.18 ‘

MD5: A1E564687D82515725FBE40DEBE14FA9
sha1: CC11C1AA16C688F798ECD8582007B2252A9DC8E7
MD5: E3AEC74507778F44EED14F46573983F8
sha1: 50A9C1F6BB314AF33ACC13CB052A327FBA10E75E

MD5: C12B8B8496B435542ED9D80B390A6D5B
sha1: 080E040CE66B936AC639354F06D8C4CC07E6D465
Gradle: ‘1.19.3-44.0.17 ‘

MD5: 31BCEFD6C88C4E50356E7A76B68010B8
sha1: ECBCE581AC4E4293705BCD4B4C4D5859E06F0712
MD5: 9AAED290E6947E4ED52079D32ADC2D41
sha1: B2E1AE284FA4222B9FFAD8592087A54ACDD21AFA6

MD5: 9E97212F033016AD1BF7B2254CF2637B
sha1: 40551FA0E37FFFC52F8D39BD0C9D0B9FC4C22D80
Gradle: ‘1.19.3-44.0.11 ‘

MD5: 209420901CD5F8857EF5A7900807A50A
0798F1BB8C7ADE18C8F8EF174C495D30414E95EB
MD5: 6578CF1A404280080E264449BD0330F73
sha1: 92DEF5798A4F81D33236E8101FE386A8F01F3D0D

MD5: DE6ECC42B1F60B18BD516BE052924B39
sha1: 5EE721BAF538829929E2BE56DCCD6B600BA47C8
Gradle: ‘1.19.3-44.0.10 ‘

MD5: 49555775be9d467d1050849899800594
sha1: E23AD6CABE7A8A3465A168452F87DCE68B6EC378
MD5: 22d69f12d62f7f187742e1b3af09ccee
sha1: B9C586A49726D80FA691F39C767A54684A8CAA07

MD5: FF1C3930A7DDDD0F46A2568B6D57B1D00
sha1: CCEA92991E79303E57946998AE4F59AB825102A4
Gradle: ‘1.19.3-44.0.7 ‘

MD5: 1ADCDECBF54C12CEC6F5990EEDBD7F18
sha1: 30B08B99962338C0298882973C6E1BE58D006FED
MD5: 338DFC700EB711967DDDD2128BE6DD222
sha1: 7C41BB30C138B718716517C806E881D93AA24922

MD5: F1D4F328AC485402096A68400668D2CE
sha1: 9DA3B3E43AEC95A7C554EC5427E87C5A135B1F1F
Gradle: ‘1.19.3-44.0.6 ‘

MD5: B1AAC323B71F3605164E62E7CB9D4F5E
sha1: 853888A45FFEF4EBEE8D6278EDF3A77014164CC4
MD5: 833C021031F8AC56E51FD7158F1B1D89
sha1:

MD5: C540B034731DA1376AA801D481FD7F5C
sha1: CD86A0E01A4E7A6207C282918A727AEF368C1A7E
Gradle: ‘1.19.3-44.0.5 ‘

MD5: 029047DA4BE3F291F29C9E5152FD440F
sha1: F15AF49EFD528AC94E3203549DCE17028684F0A1
MD5: A525C5A9E1F447C27DED46B2559DBCE9
sha1: 14966C1BC58E1DA81E60928C2B16DD77818A9672

MD5: 231FAE9113C0C823C7F9C084B9978AE5
sha1: 455C6C7175692C319246B26970DDD17B1AA16F05B
Gradle: ‘1.19.3-44.0.4 ‘

MD5: 8560D80FC7BFC3656E92C3869AEBD81F
sha1: CF4BDB53D0275A793F942D7A6EE93BDD1B42820E
MD5: E0F61DC39A3B1618A04E3CA9BEC50A46
sha1: C8900A16A37C1A5300291E6F248CCCBFAAF71F85

MD5: 09FC3ED716D9A3527F2CD18728994396
sha1: 873F78E678E43F936125389781C51719CECB9279
Gradle: ‘1.19.3-44.0.1 ‘

MD5: DECE4DC1FC9C8BF47E3AA6F0E7CDBE89
sha1: 4B71172AE6FBA282528D8A29F04142EEFAAB9B06
MD5: C634753EE6B8833CEBAC1E13C10F055B
sha1: EE2303CFCC25CEA188AB26CFA87FF074A13BB47E

MD5: 01CF6A818296102EECC703BA4EFFF64D
sha1: F283B6A65BC4BAA95C21681603830C845FC020F5
Gradle: ‘1.19.3-44.0.0 ‘

ลิขสิทธิ์© 2018-2023 โดย Forge Development LLC ·โฆษณาโดย Longitude Ads LLC ·สถานะ·ข้อมูลความเป็นส่วนตัว
เลย์เอาต์ได้รับการออกแบบโดยและใช้โดยได้รับอนุญาตจาก Paleocrafter

Minecraft Forge (1.20.1, 1.19.4) – Modding API และ Library

Minecraft Forge (1.20.1, 1.19.4) เป็น Modding API (อินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน) ซึ่งทำให้ง่ายต่อการสร้าง mods และตรวจสอบให้แน่ใจว่า mods เข้ากันได้กับแต่ละอื่น ๆ. มันเป็นรากฐานของ mods ปัจจุบันส่วนใหญ่ของ minecraft. นักพัฒนาสามารถปรับแต่ง Mincecraft ตามนั้น. ด้วย Minecraft Forge Minecraft นั้นไร้ขีด จำกัด. ในการทำเช่นนี้เจ้าหน้าที่ของ Forge ได้อัปเดตเวอร์ชันเสมอเพื่อให้ mods เข้ากันได้กับการอัพเดท Minecraft.

Minecraft Forge เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดการ Minecraft Mods ของคุณง่ายขึ้น. หากคุณมี Java Edition แล้ว Minecraft Forge เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการ mods ที่เข้ากันได้ทุกตัวของคุณ.

ภาพหน้าจอ:

ติดตั้งอย่างไร:

 • กรุณาเยี่ยมชมลิงค์ต่อไปนี้สำหรับคำแนะนำเต็มรูปแบบ: วิธีดาวน์โหลดและติดตั้ง Minecraft Forge
 • อย่าพลาด mods minecraft ล่าสุดของวันนี้

Minecraft Forge (1.20.1, 1.19.4) ดาวน์โหลดลิงค์

รุ่นอื่น ๆ :

สำหรับ Minecraft 1.4.7

สำหรับ Minecraft 1.5.1

สำหรับ Minecraft 1.5.2

สำหรับ Minecraft 1.6.2

สำหรับ Minecraft 1.6.4

สำหรับ Minecraft 1.7.2

สำหรับ Minecraft 1.8.0

สำหรับ Minecraft 1.8.8

สำหรับ Minecraft 1.9.0

สำหรับ Minecraft 1.9.4

สำหรับ Minecraft 1.10.0

สำหรับ Minecraft 1.10.2

ล่าสุด

สำหรับ Minecraft 1.11

สำหรับ Minecraft 1.11.2

ล่าสุด

สำหรับ Minecraft 1.12

ล่าสุด

สำหรับ Minecraft 1.12.1

ล่าสุด

สำหรับ Minecraft 1.13.2

สำหรับ Minecraft 1.14.2

สำหรับ Minecraft 1.14.3

สำหรับ Minecraft 1.15

สำหรับ Minecraft 1.15.1

สำหรับ Minecraft 1.16.1

สำหรับ Minecraft 1.16.2

สำหรับ Minecraft 1.16.3

ล่าสุด

สำหรับ Minecraft 1.16.4

ล่าสุด

สำหรับ Minecraft 1.18

สำหรับ Minecraft 1.18.1

ล่าสุด

สำหรับ Minecraft 1.19

ล่าสุด

สำหรับ Minecraft 1.19.1

ล่าสุด

สำหรับ Minecraft 1.20

สำหรับ Minecraft 1.7.10

ล่าสุด

สำหรับ Minecraft 1.8.9

ล่าสุด

สำหรับ Minecraft 1.12.2

ล่าสุด

สำหรับ Minecraft 1.14.4

ที่แนะนำ

ล่าสุด

สำหรับ Minecraft 1.15.2

ล่าสุด

สำหรับ Minecraft 1.16.5

ล่าสุด

สำหรับ Minecraft 1.17.1

ล่าสุด

สำหรับ Minecraft 1.18.2

ล่าสุด

.19.2

ที่แนะนำ

ล่าสุด

สำหรับ Minecraft 1.19.3

ที่แนะนำ

สำหรับ Minecraft 1.19.4

ที่แนะนำ

ล่าสุด

สำหรับ Minecraft 1.20.1

ที่แนะนำ

ล่าสุด

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!

[ทั้งหมด: 561 เฉลี่ย: 4.3]

Tags:

คุณอาจชอบ.

Shaders Mod ของ Triliton (1.20.2, 1.19.4) – เอฟเฟกต์ดีมาก
494,642 views ❘ ผู้แต่ง: Triliton
Triliton’s Shaders Mod (1.20.2, 1.19.4) สำหรับ Minecraft ไม่ใช่สิ่งที่สามารถอ้างถึงใหม่ได้ ..

Mod ขั้นสูง Capes

Mod Advanced Capes (1.20.1, 1.19.4) – เสื้อคลุม Minecraft ฟรี
890,987 views ❘ ผู้แต่ง: MasterDisasterHD
Mod Advanced Capes (1.20.1, 1.19.4) อนุญาตให้คุณมีเสื้อคลุมใด ๆ ที่คุณต้องการ (ไม่ใช่ HD ..

minemenu mod

Minemenu mod (1.20.1, 1.19.4) – ทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น
223,861 views ❘ ผู้แต่ง: Girafi

Minemenu mod (1.20.1, 1.19.4) สนับสนุนการผูกคีย์คำสั่งและฟังก์ชั่นสร้างสรรค์เพื่อทำให้ชีวิตของคุณ ..

ภาพวาดของ Macaw (1.20.1, 1.19.4)-แกลเลอรี่ศิลปะในเกม
11,709 views ❘ ผู้แต่ง: Sketch_macaw
ภาพวาดของมาคอว์ (1.20.1, 1.19.4) เพิ่มภาพวาด 40+ ภาพด้วยสไตล์ Vanila Fitting และบางอย่าง ..

มีรายการพอ mod (1.20.1, 1.19.4) – Jei, การสร้างสูตรการดู
5,939,429 views ❘ ผู้แต่ง: Mezz
มีรายการพอ mod (1.20.1, 1.19.4) เป็นรายการที่ถูกถอดออกและดูสูตรอาหารสำหรับ ..

Mod Basic Nether Ores

Mod Nether Basic Nether (1.19.2, 1.18.2) – ค้นหาเพชรได้อย่างง่ายดาย
146,611 Views ❘ ผู้แต่ง: cscotplay
Mod Nether Basic Nether (1.19.2, 1.18.2) วางแร่วานิลลาในตอนใต้. mod นี้ขยาย ..

ตัวเลือกเริ่มต้น mod (1.20.1, 1.19.4) – การตั้งค่าเริ่มต้น
43,276 views ❘ ผู้แต่ง: Blaytheninth
ตัวเลือกเริ่มต้น mod (1.20.1, 1.19.4) เป็นวิธีสำหรับ modpacks ในการจัดส่งการตั้งค่าเริ่มต้นโดยไม่ต้อง ..

Offlineskins Mod (1.20, 1.19.4) – ใช้สกินของคุณในโหมดออฟไลน์

Offlineskins Mod (1.20, 1.19.4) อนุญาตให้คุณอวดสกินของคุณแม้ว่าเซิร์ฟเวอร์ ..

Optifine HD (1.20.1, 1..4) – วิ่งเร็วขึ้น, FPS Boost, Shaders รองรับ
13,135,946 views ❘ ผู้แต่ง: Optifinex
Optifine HD (1.20.1, 1.19.4) เป็น mod ที่ช่วยให้คุณปรับ minecraft ได้อย่างมีประสิทธิภาพ. มัน…

 • Adventure & RPG
 • สัตว์และสัตว์เลี้ยง
 • อนิเมะและมังงะ
 • ชุดเกราะและอาวุธ
 • กระเป๋าเป้สะพายหลัง
 • Mods บอส
 • ธนูและลูกศร
 • อาคารและโครงสร้าง
 • Cape & Elytra
 • รถยนต์และยานพาหนะ
 • ตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์
 • มิติและชีวภาพ
 • Dragon Mods
 • Dungeon & Cave
 • Fly Mods
 • อาหาร
 • FPS, CPU, RAM
 • ตัวดัดแปลงปืน
 • Hypixel mods
 • ข้อมูลและคำแนะนำ
 • ห้องสมุดและ API
 • บล็อกโชคดี
 • Magic Mods
 • Minecraft Pixelmon
 • Minecraft Shaders
 • Minimap Mods
 • ม็อบและสิ่งมีชีวิต
 • มอนสเตอร์ม็อด
 • ภาพถ่ายและวิดีโอ
 • mods redstone
 • ยูทิลิตี้เซิร์ฟเวอร์
 • Mods Storage
 • ดาบและใบมีด
 • จุดจบและเนเธอร์แลนด์
 • เครื่องมือและยูทิลิตี้
 • xray mods
 • Adventure & RPG
 • สัตว์และสัตว์เลี้ยง
 • อนิเมะและมังงะ
 • ชุดเกราะและอาวุธ
 • กระเป๋าเป้สะพายหลัง
 • เรือและเรือ
 • Mods บอส
 • ธนูและลูกศร
 • อาคารและโครงสร้าง
 • Cape & Elytra
 • รถยนต์และยานพาหนะ
 • ตัดต้นไม้
 • ตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์
 • มิติและชีวภาพ
 • Dragon Mods
 • Dungeon & Cave
 • Fly Mods
 • อาหาร
 • FPS, CPU, RAM
 • ตัวดัดแปลงปืน
 • Hypixel mods
 • ข้อมูลและคำแนะนำ
 • ห้องสมุดและ API
 • บล็อกโชคดี
 • Magic Mods
 • Minecraft Pixelmon
 • Minecraft Shaders
 • Minimap Mods
 • ม็อบและสิ่งมีชีวิต
 • มอนสเตอร์ม็อด
 • mods morph
 • ภาพถ่ายและวิดีโอ
 • mods redstone
 • ยูทิลิตี้เซิร์ฟเวอร์
 • Mods Storage
 • ดาบและใบมีด
 • เครื่องมือและยูทิลิตี้
 • xray mods

โพสต์เด่น

 • Jenny Mod
 • Jenny Mod McPe
 • Minecraft Forge
 • Optifine HD
 • เกี่ยวกับทัศนียภาพ
 • พิกเซล
 • รายการเพียงพอ
 • Minimap mod
 • น้ำแข็งและไฟม็อด
 • โซเดียม mod
 • Lucky Block Mod
 • สิ่งก่อสร้างของ Tinkers
 • Litematica
 • Origins Mod
 • สร้าง mod
 • Mod Edit World
 • decocraft mod
 • แผนที่ Skyblock
 • biomes o ’มากมาย
 • mod ของ Flan
 • Epic Fight Mod
 • กาแล็กซี่
 • เล่นซ้ำ mod
 • MORPH MOD
 • ปืนของ Mrcrayfish
 • เหมืองของฉันไม่มี mi
 • เฟอร์นิเจอร์ mod
 • เสื้อคลุมขั้นสูง
 • Cobblemon mod
 • rlcraft modpack

ดาวน์โหลดสำหรับ Minecraft Forge – MC 1.19.1

บันทึก การดาวน์โหลดในรายการด้านล่างนั้นมีไว้สำหรับการรับไฟล์ เฉพาะเจาะจง รุ่น Minecraft Forge. หากคุณไม่ต้องการสิ่งนี้ให้เลือกลิงค์ด้านบน.

MD5: 965F6A288F7DCC857B9084AB8C8715A4
sha1: A5419EDBAD66F6DF4ADB6D25F141C2F05143CBB9
MD5: 761F378B7FC7A2996B181B6A451C1CD6
sha1: 69F099C6BC5CC0E6B3E637DC579D326A8339877A

MD5: 5E3EB9866982486A41A34771D8996ADA
sha1: E6B15CB9E09AF130564A0F495CC38786E791D0FB
Gradle: ‘1.19.1-42.0.9 ‘

MD5: 88ED6D858364787E6D45FA91C6A3F91
sha1: DFA7AD84E5B1D131027A651E433415E264CE7B74
MD5: 34FE9CB8AC17FD185DC478D06A723B7C
sha1: 218A6B433243B3CADB9187120DA49DC5FF3B5632

MD5: B09DF88A59B4FE4E732773292FA64734
sha1: 334FCCB13822E932E20D5E284858E7D1ED52B989
Gradle: ‘1.19.1-42.0.8 ‘

MD5: 9D1CADA6263B2C8558BA6EE872960A2D
sha1: D44C3FE9251744179E45055AAC09CD70D0375C22
MD5: EDF31F994BD340EBAB4BD0EBC6B41FA5
sha1: 92DD438BB8283F79369EFFD3F025ED8D915A5E8A

MD5: 69FD22167998F051A1BAC745CF0F929B
sha1: 8696CF430C26464ABBA31B24B548C8710215CB3D
Gradle: ‘1.19.1-42.0.5 ‘

MD5: C185B5FBA1086EA48666EA7C29EEFEE8C
sha1: 21C66F68F1EE9F800080EBE842B489150F994083
MD5: B6E800F0D4E886A40535A0DB2D524B50
sha1: 95caf020efc7eee3d17951ab6009fbf92df4951c

MD5: 5909B7E02A158A39A7632564225CF19A
sha1: 7FF94527C7145EAC392E2AA232BA3B3925AC0943
Gradle: ‘1.19.1-42.0.4 ‘

MD5: FE6024E681CA382234F1D06D3CC4BFB5
sha1: 3473967579C236DE0FC44505FD0015D20261C4EB
MD5: a7c44272178826ddd9386165807004C20
sha1: 5FD52C75DFD25AD069284050F02B924B267B916C

MD5: 5D5DCEEA0FF37DD6D786823C89D797F9
sha1: BAC4E2FC419DB1CD374B633A202199FD5F0473A8
Gradle: ‘1.19.1-42.0.3 ‘

MD5: 4E91F9BAB1BD5DDC2C10E9EEDF41D47F
sha1: 83547927625D2120EC135A4D18F68AC357EA635A
MD5: FAC6566255A53F1E34999BB7E58F59E6
sha1: 4D59E632419D72AD2B06FEDBB3C43B19F5E9626F

MD5: 4452AEE520C87BBD44700C1CA2B7D430
sha1: B86DC4CD8571C5A0CC0EBB9BD2DC7E9084FB866C
Gradle: ‘1.19.1-42.0.2 ‘

MD5: D12D16826ED54EF07986741B30E93572
sha1: 4333ECAE9EF3DB24190D269E4B2E75AC3A54FB46F
MD5: 9B8DD9E1777582D2844310396B1EEFD3
sha1: CC2672962BA9851B38CABACA9196BE19A3EDD78D

MD5: E94424309E2C7D31DEAEEAB2059D46A5
sha1: 73855342FCC196439A6EC0A8207D29591602784C
Gradle: ‘1.19.1-42.0.

MD5: C5DFC8002BD9A28A779B56E2BDFDE03D
sha1: D70E1BF476EB9C63A9FE473D9E494EE2E56C536
MD5: E0F5ECF480708B36D2395B6878CE91D0
sha1: 90A1D169383F4715D8400A7AB497D69B4B59806D

MD5: 51444549A5FFB6F99E96DA814664EF9B
sha1: 217154249EBB867232983CE116C2B62D8DF3235
Gradle: ‘1.19.1-42.0.0 ‘

ลิขสิทธิ์© 2018-2023 โดย Forge Development LLC ·โฆษณาโดย Longitude Ads LLC ·สถานะ·ข้อมูลความเป็นส่วนตัว
เลย์เอาต์ได้รับการออกแบบโดยและใช้โดยได้รับอนุญาตจาก Paleocrafter